Cập nhật ngày 26/09/2011, 08h:57

Tình huống dự toán cao hơn giá gói thầu

Hỏi:

            Theo quy định tại khoản 2 Điều 70 Nghị định 85/CP có quy định: “Trường hợp dự toán cao hơn giá gói thầu dẫn đến hình thức lựa chọn nhà thầu được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu không còn phù hợp theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi thì Chủ đầu tư xem xét, quyết định chuyển đổi hình thức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu”. Xin hỏi: 1. Như vậy theo quy định trên, chủ đầu tư có phải trình người quyết định đầu tư xin phê duyệt điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu không? Hay chủ đầu tư tự ra quyết định điều chỉnh (do kế hoạch đấu thầu trước đây đã được người quyết định đầu tư phê duyệt). Xin cám ơn

Trả lời: Câu hỏi của Bạn liên quan  tới mối quan hệ giữa giá gói thầu và dự toán  liên quan tới hình thức lựa chọn NT.

1.Về giá gói thầu: Giá gói thầu được xác định trong kế hoạch đấu thầu, nó là chi phí tối đa để thực hiện gói thầu với các nội dung đề cập trong Dự án được duyệt. Trong NĐ85/CP, quy định căn cứ để xác định giá gói thầu. Theo đó, giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn đầu tư, dự toán được duyệt (nếu có) và các quy liên quan.

Thông thường giá gói thầu thường được xác định trước so với Dự toán. Do vậy thường giá gói thầu không chính xác bằng Dự toán. Chẳng hạn Đấu thầu đối với gói xây lắp là dựa trên TK kỹ thuật, TK BVTC, còn giá gói thầu xác định căn cứ ở Tổng mức đầu tư tức là trên cơ sở TK cơ sở.

Chính vì vậy, về nguyên tắc dự toán có đủ cơ sở hơn giá gói thầu ( không phải là đấu thầu) nên khi xây dựng giá gói thầu rồi, sau đó mới có dự toán thì dự toán cao hay thấp hơn giá gói thầu thì dự toán sẽ thay thế giá thầu duyệt trước đó. Điều này dẫn đến điều kiện cuối cùng ( điều kiện đủ) để đề nghị trúng thầu ( gói MSHH, XL) là giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu ( quy định tại Đ38 Luật đấu thầu) thì phải hiểu là: giá đề nghị trúng thầu không vượt dự toán được duyệt.

2. Về hình thức lựa chọn NT

Trong Luật quy định 7 hình thức lựa chọn NT, trong đó có 2 hình thức liên quan tới giá gói thầu đó là hình thức chỉ định thầu ( trường hợp thông thường) và chào hàng cạnh tranh trong MSHH.

Như vậy câu hỏi của Bạn nêu ra là “ Khi dự toán cao hơn giá gói thầu dẫn đến hình thức lựa chọn NT duyệt trong KHĐT thay đổi ( K2 Đ70 NĐ85) thì trường hợp này chỉ xảy ra khi trong KHĐT cho phép áp dụng Chỉ định thầu trên cơ sở mức trị giá quy định ở Đ40 NĐ85/CP. Bởi lẽ đối với các hình thức lựa chọn NT khác việc dự toán  cao hơn giá gói thầu không ảnh hưởng tới hình thức lựa chọn NT. Chẳng hạn vì gói thầu có giá 1,9 tỉ đồng có yêu cầu cấp bách nên đủ điều kiện phê duyệt Chỉ định thầu trong KHĐT. Sau đó dự toán được duyệt là 2,1 tỉ đồng ( nằm ngoài điều kiện Chỉ định thầu ở Đ40 NĐ85/CP) thì theo K2 Đ70 NĐ85/CP, Chủ đầu tư có quyền quyết định hình thức lựa chọn NT là ĐTRR hoặc ĐTHC ( thay cho Chỉ định thầu) nghĩa là Chủ đầu tư không cần báo cáo người có thẩm quyền  phê duyệt đối với giá gói thầu trong KHĐT đã duyệt. Nhưng tại K2 Đ70 càng lưu ý rằng việc xử lý như đề cập của Chủ đầu tư phải đảm bảo điều kiện tổng mức đầu tư của Dự án không bị vượt. Còn nếu như dự toán được duyệt cao hơn giá gói thầu dẫn đến vượt tổng mức đầu tư đã duyệt thì phải tiến hành thủ tục đối với tổng mức đầu tư theo quy định.

TS. Nguyễn Việt Hùng


Tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN CFTD SÁNG TẠO  |  CFTD INNOVATION., JSC

Phòng G2 nhà G, Nhà khách La Thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội | Tel (84.4) 3537 0888/3232 1618 | Fax (84.4) 3232 1636
Email: contact@cftdsangtao.vn  |  Website: http://cftdsangtao.vn