Cập nhật ngày 26/09/2011, 09h:17

Tình huống sai lệch giữa đơn dự thầu và biểu tiến độ chi tiết

Hỏi:

             Trong đơn dự thầu ghi tiến độ thực hiên là 100 ngày. Trong hồ sơ dự thầu , phần diễn giải tiến độ thực hiện là 329 ngày. Hồ sơ mời thầu yêu cầu tiến độ thi công là +/- 360 ngày ( cứ thi công xong sớm trước từng 30 ngày được thưởng điểm là 68 triệu đồng ). Ngay khi mở thầu, nhà thầu xin đính chính là do sai sót đánh máy và sẽ gửi văn bản xin đính chính. Có 3 quan điểm giải quyết : 1. Hồ sơ bị lọai vì : Thời gian thi công phải chịu là 100 ngày, vi phạm thời gian thi công trong HSMT quy định +/- 360 ngày. 2. Hồ sơ lọai vì : cho sửa sai số từ 100 ngày thành 329 ngày, nhưng sai lệch quá 10% nên lọai. 3. Được tham gia xét thầu: Đồng ý cho sửa trong bản chào thầu từ 100 ngày thành 329 ngày, đánh máy sai thời gian - không phải là sai số số học hoặc sai lệch. xin Cho biết cách giải quyết như thế nào là đúng nhất, cách giải quyết của Thầy

Trả lời :

Tình huống liên quan tới việc sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trong đánh giá HSDT. Các nội dung này được nêu tại Đ4, Đ45 Luật đấu thầu, tại Đ30 NĐ85/CP và được nhắc lại trong các Mẫu HSMT để có sơ sở cho việc thực hiện.

Trở lại tình huống của Bạn thì hiểu rằng  tiến độ thực hiện (thời gian thực hiện Hợp đồng) ghi trong đơn dự thầu của Nhà thầu ghi 100 ngày, nhưng chi tiết trong HSDT (phần diễn giải) thì tiến độ thực hiện là 329 ngày. Sau lễ mở thầu Nhà thầu có văn bản đính chính nói là sai sót do đánh máy (được hiểu là Nhà thầu xác định thời gian thực hiện là 329 ngày thay cho lỗi đánh máy ghi trong đơn là 100 ngày).

Về vấn đề này Luật đấu thầu qui định (Đ36) Nhà thầu không được thay đổi, bổ sung HSDT sau thời điểm đóng thầu, nhưng sau khi mở thầu Nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT khi có yêu cầu của Bên mời thầu. Tại Đ33 của Luật đấu thầu ghi: HSDT nộp sau thời điểm đóng thầu là không hợp lệ và bị loại. Trong NĐ85/CP (Đ17, Đ28) qui định chi tiết hơn. Bất kỳ tài liệu nào được Nhà thầu gửi đến sau thời điểm đóng thầu để sửa đổi, bổ sung HSDT đã nộp là không hợp lệ (trừ trường hợp làm rõ HSDT theo yêu cầu của Bên mời thầu). Để cụ thể hóa hơn các tài liệu của Nhà thầu gửi tới sau thời điểm đóng thầu, trong các Mẫu HSMT (do Bộ KH&ĐT ban hành) đều có qui định như sau:

Bất kỳ tài liệu nào, kể cả thư giảm giá (nếu có) được Nhà thầu gửi đến sau thời điểm đóng là không hợp lệ và được trả lại theo nguyên trạng (trừ tài liệu làm rõ HSDT theo yêu cầu của Bên mời thầu).

Trở lại tình huống của Bạn, căn cứ các quy định nêu trên, việc Nhà thầu có văn bản đính chính gửi tới Bên mời thầu ngay khi mở thầu (tức là sau thời điểm đóng thầu) thì văn bản này là không hợp lệ, không được Bên mời thầu sử dụng vào việc đánh giá HSDT. Có chăng chỉ là một thông tin để Bên mời thầu có thể có những giải pháp, lưu ý phù hợp với qui định. Nghĩa là việc đánh giá HSDT của Nhà thầu này phải căn cứ vào nguyên trạng của Hồ sơ tại lúc mở thầu.

Vậy chúng ta bàn về việc đánh giá HSDT này (nguyên trạng) theo các qui định. Sự ghi sai khác tiến độ thi công ghi trong Đơn dự thầu và phần diễn giải chi tiết chắc chắn không phải lỗi số học, cũng không phải là sai lệch. Bởi lẽ đây không phải là lỗi do cộng, trừ, nhân, chia sai, còn tiến độ 360 ngày trong HSMT không phải là số liệu bắt buộc, Nhà thầu có thể chào tiến độ ngắn hơn để được hưởng ưu đãi. Lỗi này của Nhà thầu không nằm trong danh mục cụ thể các lỗi khác nêu tại Đ30 NĐ85/CP, nhưng hoàn toàn áp dụng nguyên tắc sửa lỗi nêu ở gạch ngang thứ 7 (gạch ngang cuối cùng) điểm b, khoản 1 Đ30 NĐ85/CP.

Đây cũng là một thông lệ sửa lỗi trên thế giới là khi có sự khác biệt giữa trị số tổng thể và các số liệu cơ sở thì lấy số liệu cơ sở thay cho trị số tổng thể. Áp vào trường hợp của Bạn thì Nhà thầu không cần có văn bản hiệu đính thì thời gian thực hiện Hợp đồng (tiến độ) của Nhà thầu sẽ là 329 ngày (căn cứ số liệu cơ sở). Với cách sửa lỗi như đề cập thì sau sửa lỗi thời gian thực hiện Hợp đồng của Nhà thầu này là 329 ngày. Bên mời thầu sẽ thông báo cho Nhà thầu về việc sửa lỗi nếu Nhà thầu chấp thuận thì HSDT của Nhà thầu này được đánh giá tiếp.

Xin bàn thêm về 3 nhóm ý kiến mà Bạn nêu ra:

1.      Về nhóm ý kiến thứ nhất:

Nhà thầu có hồ sơ bị loại nếu thuộc các trường hợp qui định ở Đ45 Luật đấu thầu và được cụ thể hóa trong HSMT (qua yêu cầu về tư cách hợp lệ, yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, yêu cầu quan trọng, TCĐG về mặt kỹ thuật, TCĐG về mặt tài chính.)

Do vậy không đủ lý do để loại Nhà thầu do tiến độ ghi khác nhau (giữa đơn và phần chi tiết). Nhà thầu không vi phạm Đ45 Luật đấu thầu do đó ý kiến thứ nhất không áp dụng được.

2.      Về nhóm ý kiến thứ hai:

Đây không phải là sai lệch. Theo Đ30 NĐ85/CP sai lệch là nội dung thiếu hoặc thừa trong HSDT so với HSMT. Còn sự khác biệt giữa 100 ngày và 329 ngày lại cùng thuộc HSDT. Do đó ý kiến này cũng không áp dụng được.

3.      Về nhóm ý kiến thứ ba:

Ý kiến này là phù hợp với phân tích nêu trên, có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện. Cũng không cần biết sự sai khác giữa 100 ngày và 329 ngày là vì lý do gì. Chỉ cần hiểu 1 nguyên tắc khi khác biệt giữa tổng quát và chi tiết thì được lấy chi tiết làm căn cứ.

Sự đa dạng của các tình huống đòi hỏi người xử lý phải nắm chắc các qui định của Luật, Nghị định, Mẫu HSMT. Sự trao đổi tình huống thực tế để bổ sung cho nhau cũng vô cùng quan trọng./.

Xin thông cảm vì sự chậm trễ do mạng trục trặc.

TS. Nguyễn Việt Hùng


Tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN CFTD SÁNG TẠO  |  CFTD INNOVATION., JSC

Phòng G2 nhà G, Nhà khách La Thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội | Tel (84.4) 3537 0888/3232 1618 | Fax (84.4) 3232 1636
Email: contact@cftdsangtao.vn  |  Website: http://cftdsangtao.vn