Cập nhật ngày 24/09/2009, 11h:58

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Nghị định này sẽ thay thế Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2009 và thay thế Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 

Số văn bản/Ký hiệu

 NĐ 12/2009/NĐ-CP

Ngày ban hành

 12/02/2009


Tải về:


Nghị định số 12/2009/NĐ-CP


Tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN CFTD SÁNG TẠO  |  CFTD INNOVATION., JSC

Phòng G2 nhà G, Nhà khách La Thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội | Tel (84.4) 3537 0888/3232 1618 | Fax (84.4) 3232 1636
Email: contact@cftdsangtao.vn  |  Website: http://cftdsangtao.vn